Mesures de prevenció

S’articularan els mitjans necessaris per a dirigir els fluxos de persones cap a les seves localitats, WC, la barra i espais d’ús comú, garantint la no interferència entre sentits d’entrada-sortida / anada-tornada, així com la distància de separació mínima, sempre que sigui possible, evitant aglomeracions.

Es col·locaran en les entrades de l’espai, a la disposició del públic, dispensadors de gel hidroalcohòlic

Caldrà vetllar pel manteniment de distàncies de seguretat, tant a la barra com en els accessos a l’espai i a les cues dels WC.

Al final de cada acte la sortida de les persones del públic, ha de realitzar-se de manera escalonada per zones, garantint la distància entre persones.

Durant el procés d’acomodació a l'espai, s’exigirà al públic l’ús de mascaretes com a mesura complementària, ja que podria ser difícil respectar la distància de seguretat entre espectadors fins a estar asseguts.

S’acomodarà als espectadors segons la disponibilitat d’aforament permesa per llei.

Entre acte i acte es rentaran taules, cadires, la barra i demés elements d'us comú